Baza Dorobku Naukowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zawiera informacje o prowadzonych w Uniwersytecie pracach naukowych, badawczych i wdrożeniowych, a także o publikacjach, raportach z badań prowadzonych ze środków publicznych, bronionych rozprawach doktorskich, o prowadzonej działalności dydaktycznej i ukończonych pracach dyplomowych na studiach I i II stopnia. W systemie rejestrowane są informacje o dorobku naukowym pracowników, doktorantów i studentów UR, gromadzone zgodnie z wymogami określonymi dla oceny pracowników i jednostek naukowych. W Repozytorium UR, stanowiącym ważną część systemu, są archiwizowane w wersji cyfrowej pełne teksty materiałów dokumentujących prowadzone prace, w tym: monografie, artykuły, rozdziały z książek i raporty, a także teksty utworów stanowiących podstawę do nadawania stopni i tytułów naukowych. Dostęp do tych utworów ograniczać mogą tylko warunki określone w umowach pomiędzy autorami i właścicielami praw majątkowych do dzieła (wydawcy, instytucje finansujące badania).

Celem tworzenia Bazy Dorobku Naukowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie jest zapewnienie łatwego dostępu do informacji o kierunkach i wynikach prowadzonych na Uczelni badań, specjalizacji poszczególnych jej jednostek organizacyjnych oraz pracowników naukowych. System, będący platformą komunikacyjną z innymi ośrodkami naukowymi oraz instytucjami finansującymi badania naukowe, będzie sukcesywnie udostępniany od 2013 roku. Za aktualność i kompletność danych gromadzonych w systemie odpowiadają Wydziały i te jednostki organizacyjne UR, które prowadzą działalność naukową, badawczą i dydaktyczną.

Koncepcja i projekt techniczny systemu Bazy Wiedzy opracowane zostały na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW w ramach projektu PASSIM (realizacja w ramach zadania badawczego SYNAT finansowanego ze środków NCBiR). Za organizację prac związanych z wdrożeniem projektu, takich jak: przygotowanie podstaw prawnych wdrożenia, prowadzenie szkoleń oraz weryfikacja danych w istniejących wcześniej w UR bazach dorobku naukowego, odpowiada Biblioteka Główna UR.

Oddział Dokumentacji Biblioteki Głównej UR Malak M. - Administrator Merytoryczny tel.: 12 662-40-33, e-mail: m.malakm@ur.krakow.pl

Archiwum UR Jaźwiński J. Administrator BDNUR tel.: 12 662-52-77, e-mail: j.jazwinski@ur.krakow.pl

Oddział Dokumentacji Naukowej Biblioteki Głównej UR D. Gajewska - Redaktor tel.: 12 662-40-33, e-mail: d.gajewska@ur.krakow.pl

Oddział Dokumentacji Naukowej Biblioteki Głównej UR Tyrała P. - Redaktor tel.: 12 662-40-91, e-mail: p.tyrala@ur.krakow.pl

Oddział Dokumentacji Naukowej Biblioteki Głównej UR Wójcikowska E. - Redaktor tel.: 12 662-40-91, e-mail: e.wojcikowska@ur.krakow.pl
Confirmation
Are you sure?